Search for: "Shraya, Vivek"

8 items

TitleAuthorFormatCall No.

The Subtweet

A Novel

Shraya, Vivek
Book, 2020

FIC

I'm Afraid of Men

Shraya, Vivek
Book, 2018

306.768 S561i

The Boy & the Bindi

Shraya, Vivek
Book, 2016

J+FIC

She of the Mountains

Shraya, Vivek
Book, 2014

FIC

How to Fail as A Popstar

A Play

Shraya, Vivek
Book, 2021

c822 S561h

Death Threat

Shraya, Vivek
Comic Book, 2019

FIC

Even This Page Is White

Shraya, Vivek
Book, 2016

c821 S5611e

God Loves Hair

Shraya, Vivek
Book, 2014

YA FIC SS

Page 1 of 1