EventsComputer Essentials: Create and Format Documents - Lớp Vi Tính Căn Bản: Tạo và chỉnh sửa văn bản

This event has already occurred.

Computer Essentials: Create and Format Documents - Lớp Vi Tính Căn Bản: Tạo và chỉnh sửa văn bản

2:00 PM – 3:30 PM
Kensington Branch

Description

Learn how to create and save Word documents and apply basic formatting in this hands-on, introductory class. Basic ability to use a computer and mouse is required.

This is part of a series of Digital Essentials classes, conducted in Vietnamese. Registration required!

Học viên học cách tạo một văn bản và áp dụng những chức năng cơ bản của Word để chỉnh sửa văn bản.

Lớp học này là một phần của khóa học vi tính căn bản, được hướng dẫn bằng tiếng Việt. Vui lòng liên lạc thư viện để đăng ký!


April 12: Create and format documents – Tạo và chỉnh sửa văn bản

April 19: File management – Tạo thư mục và quản lý tài liệu

April 26: Get to know the Internet – Tìm hiểu mạng Internet

May 3: Internet search – Tìm kiếm và sàng lọc thông tin

May 10: Email basics – Thư điện tử

May 17: Zoom skills – Thực hành Zoom


Program:
Digital Essentials
Suitable for:
Adults
Seniors
Type:
Classes & Workshops
Computer & Technology Training
Language:
Tiếng Việt

Powered by BiblioCommons.

BiblioEvents: app03 Version 3.9.0 Last updated 2024/02/14 13:02

Image Built on: February 14, 2024 5:18 PM