EventsComputer Essentials: Use the Mouse and Keyboard - Vi Tính Căn Bản: Sử dụng chuột và bàn phím

This event has already occurred.

Computer Essentials: Use the Mouse and Keyboard - Vi Tính Căn Bản: Sử dụng chuột và bàn phím

2:00 PM – 3:30 PM
Kensington Branch

Description

A hands-on, introductory class for beginners who want to practice and improve their skills using a mouse and keyboard. No previous experience using computers is required.

This class is part of a series of Digital Essentials classes, conducted in Vietnamese. Registration required!
 

Lớp vi tính căn bản dành cho người mới biết xài vi tính và muốn học và thực hành sử dụng chuột và bàn phím. Không bắt buộc phải có kinh nghiệm sử dụng máy vi tính trước.

Lớp học này thuộc khóa học vi tính căn bản hàng tuần và được hướng dẫn bằng tiếng Việt. Vui lòng liên lạc thư viện để đăng ký!
 

April 12: Create and format documents – Tạo và chỉnh sửa văn bản

April 19: File management – Tạo thư mục và quản lý tài liệu

April 26: Get to know the Internet – Tìm hiểu mạng Internet

May 3: Internet search – Tìm kiếm và sàng lọc thông tin

May 10: Email basics – Thư điện tử

May 17: Zoom skills – Thực hành Zoom

Program:
Digital Essentials
Suitable for:
Adults
Seniors
Type:
Classes & Workshops
Computer & Technology Training
Language:
Tiếng Việt

Powered by BiblioCommons.

BiblioEvents: app01 Version 3.7.0 Last updated 2023/04/19 11:00

Image Built on: April 19, 2023 2:54 PM